top of page
כלבת הים יוליה בחופי יפו, ישראל
Grey_Wave.png

פרויקט יוליה

להחזרת כלבי הים לישראל

אחד הדברים שלמדנו מיוליה הוא שחינוך והסברה הם חלק בלתי נפרד מיצירת מרחב מוגן לכלבי הים בישראל. לכן, כחלק מפרויקט עמותת דלפיס להחזרת כלב הים הנזירי הים־תיכוני לישראל, פיתחנו תוכנית חינוכית ייחודית לתלמידי מדע וטכנולוגיה, בשיתוף עם משרד החינוך, המזכירות הפדגוגית, אגף מדעים. במסגרת התוכנית, תלמידים מכלל מערכת החינוך (בגילאי יסודי וחטיבות ביניים - ובהמשך גם הגיל הרך ותלמידי התיכון) ילמדו על כלבי הים, על מאפייני בית הגידול שלהם, על הגורמים להכחדתם, ובעיקר על ההצלחה בהשבתם.

 

התלמידים ומוריהם יקחו חלק בסיפור ההצלחה הבינלאומי להחזרת כלבי הים הנזיריים הים־תיכוניים לאגן המזרחי של הים התיכון. הם יתלוו לחוקרים המובילים של עמותת דלפיס וילמדו על הסיבות להכחדת כלבי הים מחופי ישראל, ובעיקר יתמקדו בדרכים להשבתם. התוכנית תקדם אוריינות מדעית, מיומנויות STEM (מדע, טכנולוגיה, הנדסה ומתמטיקה) ומיומנויות SEL, במסגרתם יבנו מודלים למערות אישוש, ישתתפו בתחרויות צילומים ויצאו ללמידה חוץ־כיתתית חווייתית.

דגש מיוחד יינתן למקומה של פעילות אזרחית כבעלת משקל ומשמעות לשמירה על המגוון הביולוגי.

פרויקט זה ימחיש לתלמידים כי בכוחם לתקן חלק מהעוולות שבני אדם יצרו בעבר.

התוכנית החינוכית

כניסה בהרשמה חד־פעמית (מותנית ברישום לתוכנית)

bottom of page